Background

BouwLab Live!
De digitalisering van de bouw in de praktijk

25 maart 2022, BouwLab R&Do, Haarlem
Screenshot

Koplopers delen hun inzicht en ervaring rondom digitalisering in de bouw

Onder leiding van Doekle Terpstra (BTIC) en Herman van Bolhuis (Bouwlab R&Do) tonen we in een middag live op locatie bij BouwLab verschillende kansen die digitalisering in de bouwketen te bieden heeft. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzicht geboden in actuele mogelijkheden. Uiteraard is er ook weer voldoende tijd en zijn er voldoende mogelijkheden om met de koplopers in deze ontwikkeling inhoudelijk van gedachten te wisselen. Dit event wordt tevens georganiseerd als onderdeel van BTIC on Tour, waarbij BouwLab een van de events van deze tour host.

Tijd: 12:00 - 18:00

Plek: BouwLab, Oudeweg 91-96, Haarlem

Registreer voor toegang

Onderdeel van BTIC on Tour!

Deze editie van BouwLab Live! is onderdeel van BTIC on Tour. Partners van BouwLab geven in deze sessie inzicht in de projecten en uitdagingen waaraan gewerkt wordt. Aan de hand van Building Symphony wordt de digitale bouwketen toegelicht. Waar staan we nu? Wat kan er al en hoe denken we een bijdrage te leveren aan de lange-termijn uitdaging voor het realiseren van 1 miljoen betaalbare woningen? Daarna gaan we in op digitale tools die beschikbaar en in ontwikkeling zijn om de energietransitie uit te voeren. We bespreken het belang om vanuit een integrale benadering na te denken over ontwerp en monitoring en om te komen tot een actieve leercyclus. Tot slot gaan we in op de vraag welke skills nodig zijn. Hoe gaan we de nieuwe medewerkers selecteren, trainen en begeleiden?

Screenshot
Background Image

Programma vrijdag 25 maart 2022

De Digitale Bouwketen

De onderwerpen en presentaties die in deze editie van BouwLab Live! aan bod komen vallen onder de eerste twee categorieën 'Haalbaarheid' en 'Configuratie' van het Digitale Bouwketen-model wat hiernaast is afgebeeld. Om een duurzaam antwoord te formuleren op het actuele dramatische tekort aan betaalbare woningen geeft Bouwlab R&Do met haar partners invulling aan de digitalisering van de bouwketen. Hiervoor is Building Symphony ontwikkeld. Building Symphony is een conceptueel model voor de digitale bouwketen (zie de afbeelding hiernaast). Bouwlab R&Do heeft als doel om de digitalisering samen met haar ecosysteem in te vullen aan de hand van projecten waarin direct een toetsing in en met de praktijk plaatsvindt.

Screenshot

Programma

Bekijk het complete tijdschema van BouwLab Live! van 25 maart 2022

12:00pm - 12:45pm

Inloop | Broodjes & Koffie


12.45pm – 13.00pm

Welkom & Introductie – Herman van Bolhuis | BouwLab & Doekle Terpstra | BTIC


13.00pm – 13.20pm

Building Symphony en de toepassing van de digitale bouwketen – Anke Rolvink | White Lioness

Anke Rolvink neemt u mee in de ontwikkelingen in de digitale bouwketen. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat zij zien op welke wijze parametrisch ontwerpen de verschillende fases in de keten met elkaar kan verbinden. White Lioness helpt haar klanten om op basis van het door haar ontwikkelde platform Packhunt.io, om goedkoper en met hogere kwaliteit hun relaties te bedienen. Ze laat zien hoe de haalbaarheid en ontwerp van een project versneld kan worden door dit te doen op basis van actuele productinformatie van fabrikanten.


13.20pm – 13.30pm

Aansluiting op programma BTIC on Tour

Interactie met de deelnemers aan de hand van verschillende stellingen onder leiding van Herman van Bolhuis (BouwLab) en Doekle Terpstra (BTIC).


13:30pm - 13:50pm

Casus vanuit de energietransitie en woningbouwopgave – Mariette Broesterhuizen | BuurtBoost

Aan de hand van een praktijkcasus die BuurtBoost uitvoert, laat Mariette Broesterhuizen zien op welke wijze digitalisering het onderscheid maakt bij het versnellen en verbeteren in het opwaarderen van buurten en aan de realisatie van meer betaalbare woningen in deze buurten. BuurtBoost staat voor het maken van fijne en leefbare plekken in onder meer kwetsbare buurten. Samen met woningcorporaties, gemeentes en lokale partners wordt voor elke buurt een aanpak op maat gemaakt. Een opgave voor het verbeteren van buurten waar verdichting, versnelling en verduurzaming hand in hand gaan. Digitalisering is essentieel om aan deze complexe opgave samen met alle stakeholders invulling te geven.


13.50pm – 14.00pm

Interactie

Interactie met de deelnemers aan de hand van verschillende stellingen onder leiding van Herman van Bolhuis (BouwLab) en Doekle Terpstra (BTIC).


14.00pm - 14.20pm

Korte pauze

Tijdens de pauze kan er genetwerkt worden en verschillende demonstraties van partners bezocht worden.


14:20pm - 14:40pm

Data gestuurd renoveren en skills ontwikkeling – Lisanne Havinga | TU Eindhoven & Josje Damsma | CrossOver & House of Skills

Lisanne Havinga en Josje Damsma laten zien hoe in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland gewerkt wordt aan een geïntegreerde en skillsgerichte keten voor circulaire woningrenovatie. Bouwbedrijven, woningcorporaties, overheden, onderwijs en kennisinstellingen werken hierin nauw samen om tot ‘best practice’ circulaire renovatieconcepten te komen op basis van bestaande data. Lisanne Havinga zal ingaan op de software die de optimale verbouwing kan uitrekenen. Josje Damsma zal uitleg geven over het skills-gerichte element in de vorm van een om- of bijscholingsprogramma waarmee een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het tekort aan medewerkers in de bouw.


14.40pm – 14.50pm

Interactie

Interactie met de deelnemers aan de hand van verschillende stellingen onder leiding van Herman van Bolhuis (BouwLab) en Doekle Terpstra (BTIC).


14.50pm – 15:10pm

Digitale huis van de toekomst – Digital twin voor datagestuurd onderhoud bij Woningcorporaties - Jan Theunissen | De Alliantie

Vorig jaar hebben zeven woningcorporaties onder begeleiding van Bouwlab R&Do de handen in elkaar geslagen om samen ervaring op te gaan doen met data gestuurd onderhoud en zogenoemde ‘digital twins’. Doel is om woningen slim te kunnen onderhouden, beheren en verduurzamen vanuit de smartphone op basis van data. Jan Theunissen is innovatiemanager bij de Alliantie en één van de initiatiefnemers van dit project en hij zal laten zien op welke wijze digitalisering op dig moment al bijdraagt en in de nabije toekomst moet gaan bijdragen in het behalen van hun doelstellingen. Ook komen de stappen stappen die ze hierin reeds gezet hebben aan bod en wat hun exacte doel is van deze samenwerking tussen de verschillende woningcorporaties.


15:10pm

Afsluiting programma door Doekle Terpstra (BTIC)


15:30pm - 17:30pm

Netwerk borrel en demo’s

Tijdens de borrel kan er genetwerkt worden en verschillende demonstraties van partners bezocht worden.


image

Live demonstraties

Tijdens deze editie van BouwLab Live! zijn er demonstraties op het gebied van succesvolle digitalisering in de bouw verzorgd door o.a. onderstaande partijen:PicPicPicPic

PicPicPicPicPicPic PicPicPicPic

x

Tijdens deze editie van BouwLab Live! komen de volgende sprekers aan bod:

Doekle Terpstra

Boegbeeld Bouw & Techniek Innovatie Centrum (BTIC)

Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER. Doekle Terpstra is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en boegbeeld van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact en voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg. Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.

Herman van Bolhuis

Oprichter BouwLab R&Do

Herman van Bolhuis is oprichter van de Smart Industry Fieldlabs 3D Makers Zone en Bouwlab R&Do. Doel hiervan is om bedrijven, instellingen en overheden de eerste stappen te laten zetten met nieuwe innovatieve technologie zoals industrieel 3D-printen. Deze fieldlabs helpen bedrijven en overheden met innovatietrajecten. Al heel lang is van Bolhuis gegrepen door de invloed van nieuwe technologie op mens, organisatie en maatschappij. Herman heeft Politicologie en Communicatie Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een tijd in Brussel gewoond en gewerkt (Europese Commissie, o.a Auteur van Cyberspace Reflections, VUB press), heeft daarna een e-Learning bedrijf (Enlight Interactive) mede opgezet dat in 1999 in Stockholm naar de beurs is gegaan. Hij heeft zich daarna in de fascinerende wereld begeven van Business IT Alignement (bITa Center) en is founder van CIONET Nederland (een netwerk van ruim 10.000+ CIOs en Digital leaders in 20+ landen in Europa). Hij is landelijk bestuurslid van de FME en lid van de landelijke stuurgroep Smart Industry. Recentelijk is hij begonnen met een nieuwe start up: Ambrace dat zich profileert als de Netflix voor de industrie.
Linkedin

Anke Rolvink

White Lioness

Anke Rolvink (1983) is ondernemer met een fascinatie voor digitalisering in de bouw. Aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft is ze afgestudeerd in Constructie Mechanica, met een focus op soware tools voor vroege ontwerpfasen in de bouw. Tijdens haar afstuderen is Anke begonnen bij Ove Arup, waar ze 5 jaar hee gewerkt bij een speciale groep voor de toepassing van IT bij complexe projecten. Hiervoor hee ze onder andere parametrische soware ontwikkeld voor projecten als het station Arnhem en het Oostenrijks paviljoen voor de Expo in Shanghai 2010. In 2013 is zij samen met Jeroen Coenders White Lioness technologies gestart. White Lioness technologies ontwikkelt Packhunt.io, een radicaal nieuw soware platform waarmee product, project en proces innovaties middels Digital Twins gedaan kunnen worden in verschillende sectoren, waaronder bouw en vastgoed. Door middel van de volgende generatie parametrische technologie en No Code (visueel programmeren) wordt het zelf toepassen van geavanceerde technologie een gemeengoed en toegankelijk voor iedereen: zowel grote als kleine bedrijven
Linkedin

Mariette Broesterhuizen

BuurtBoost

‘Mijn drijfveer is het maken van fijne en leefbare plekken, waar mensen gelukkig samenleven’. Na haar studie Bouwkunde aan de TU Delft heeft Mariette jarenlang als architect bij Soeters Van Eldonk architecten gewerkt aan tal van binnenstedelijke bouwkundige en stedenbouwkundige projecten. Ze is founding partner van het in 2016 opgerichte architectenbureau Common Affairs, Vorig jaar heeft Mariette de overstap gemaakt naar BuurtBoost, een nieuwe start-up van bouwende ontwikkelaar VORM. Als strategisch manager van BuurtBoost richt zij zich op de complexe opgave hoe je samen tot een fijne leefomgeving komt en bestaande wijken kunt verbeteren. Een enorme opgave waar veel actuele maatschappelijke vraagstukken bij elkaar komen en de urgentie steeds groter wordt om het sneller, beter en duurzamer te doen. De combinatie van de benadering vanuit het fysieke en het sociale domein maakt dat de opgave door BuurtBoost integraal wordt aangepakt; in haar ogen de enige juiste manier om van al die kwetsbare wijken fijne leefomgevingen te maken.
Linkedin

Lisanne Havinga

Technische Universiteit Eindhoven

Lisanne Havinga is universitair docent bij de Building Performance-groep van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in Nederland. Ze is ook Principal Scientist Systeemintegratie van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems en maakt deel uit van het managementteam van het instituut. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van modellerings- en simulatiestrategieën ter ondersteuning van besluitvorming in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Kernthema's zijn onder meer het optimaliseren van renovatiebeslissingen met behulp van parametrische verkenning van woningvariaties, gebruikersgedrag en renovatieoplossingen. Een holistische beoordeling van de milieu-impact, met inbegrip van levenscyclusanalyse en circulariteit, is een prioriteit in haar werk. De afgelopen jaren heeft ze bijgedragen aan de totstandkoming van het Nationaal Klimaatakkoord door de ontwikkeling van ‘de Renovatieversneller’, een recent gestart subsidieprogramma om de grootschalige renovatie van de woningvoorraad te versnellen.
Linkedin

Josje Damsma

Directeur CrossOver en partner House of Skills

Josje Damsma is directeur van CrossOver en partner van House of Skills. House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en maakt als programmaonderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer op skills in te richten.


Linkedin

Jan Theunissen

Innovatiestrateeg bij de Alliantie

Jan Theunissen is een bevlogen en ondernemende innovatiestrateeg bij woningcorporatie de Alliantie. Met zijn innovatieprogramma werkt hij aan innovaties in de bouw, duurzaamheid, wijkontwikkeling en digitalisering&data. De Alliantie wil voorop lopen, gericht risico nemen en structureel werken aan innovatie. Immers, zonder te innoveren is de opgave van de Alliantie niet haalbaar en betaalbaar.


Linkedin

Chris Aerts

Ruimtelijk ontwerper / Neolithic / A+V Solutions

Chris is ondernemer en ontwerper. Chris startte AplusV Solutions, een technologieleverancier die actief is in de architectuur-, engineering- en bouwsector. AplusV Solutions ontwikkelt digitale processen, robotoplossingen en mass-customizable systems. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van Neolithic een nieuwe creatieve 3D betonprint startup. Chris is ontwerper met een scherp oog voor optimalisatie in de bouwindustrie. Hij is gedreven een antwoord te bieden op het maatschappelijke woningtekort. Zo is hij gespecialiseerd in industrialisatie met mass customization en heeft hij expertise in architectuur, robotica en digitalisering die gebaseerd is op zijn technische studie in Delft en zijn werkervaring in de 3D betonprint-industrie. Zijn afstudeerwerk genaamd The Future of Making bij de Technische Universiteit Delft heeft een eervolle vermelding gekregen en geleid tot de kickstart van het Shared Flexible Factory initiatief bij BouwLab R&Do. Daarnaast is hij met diverse partners een samenwerking gestart om een geïntegreerd bouwproces met een vormvrij bouwsysteem te ontwikkelen en te realiseren.
Linkedin

Rob Buren

Directeur ketenintegratie ontwikkeling, bouw en industrie bij VORM Holding BV

Rob is directeur ketenintegratie ontwikkeling, bouw en industrie bij VORM en medeinitiatiefnemer van BouwLab. Na een internationale loopbaan in onder andere het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Europa heeft hij zijn loopbaan voortgezet als senior manager in de bouw in Nederland. Hij is als directeur bekend met alle facetten van de bouwkolom. Rob heeft leiding gegeven aan diverse transities bij concerns en familiebedrijven actief in de toeleverantie, productie, uitvoering en ontwikkeling. Hij is daarnaast actief in diverse R&D projecten en heeft daarbij altijd de samenwerking gezocht met TU’s en partners.
Linkedin

Deze editie van BouwLab Live! is powered by:Pic Pic Pic Pic Pic
Background

Registreer voor deelname

Voor toegang tot deze editie van BouwLab Live! is registratie vereist.

Contact

Aarzel niet om voor vragen of meer informatie contact met ons op te nemen.


BouwLab R&Do
Oudeweg 91-95
2031 CC Haarlem
The Netherlands

E: info@bouwlab.com
P: +31 85 75 004 33